Nasz adres e-mail
Dojazd do nas

Polityka prywatności

Jednym z nadrzędnych celów naszego serwisu jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych nam danych.
Na stronach cameltravel.com.pl w pełni przestrzegane są przepisy prawne dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Administratorem danych jest Touroperator, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Biuro Turystyczne „Camel Travel” jako podmiot przetwarzający dane osobowe nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych – działa na podstawie umowy z administratorem danych.

Podmiot przetwarzający przetwarza, powierzone na podstawie umowy, następujące tzw. zwykłe dane osobowe: a) imiona i nazwiska (wg paszportów), b) daty urodzenia, c) adresy zamieszkania lub zameldowania, d) adresy korespondencyjny, e) adresy e-mail, nr telefonu kontaktowego, f) seria i numer paszportów, data ważności paszportów, g) seria i numer dowodów osobistych, data wydania, przez kogo wydany, h) PESEL, i) Inne dane, konieczne do prawidłowej realizacji umowy z klientem.


Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający dla następujących celów: realizacji Umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), rozliczeń finansowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), , przesyłania informacji oraz ofert handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe.

Dane będą przechowywane/przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).

Prawa, które przysługują każdej osobie to: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych , prawo do cofnięcia zgody, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
zmienic
zmienic
 
 
camel travel
 

© Camel Travel 2003 - 2024 webmaster: kannya